Henkilötietojen käyttö VVO-konsernissa

VVO-konsernin (jäljempänä "VVO") harjoittama vuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin ja suoramarkkinointiin. VVO kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Vuokravalvonnan asiakaspalvelutilanteissa puhelut nauhoitetaan asiakaspalvelutapahtumien todentamiseksi sekä asiakaspalvelun laadun valvomiseksi ja kehittämiseksi. Puheluja voidaan nauhoittaa myös muissa asiakaspalvelutilanteissa. VVO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla (ks. lisää https://lumo.fi/kayttoehdot/). Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta VVO:n ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen VVO-yhtymä Oyj, Lakiasiat, PL 40, 00301 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset pyydetään lähettämään osoitteella VVO-yhtymä Oyj, Lakiasiat, PL 40, 00301 Helsinki.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta Lumo-kotikeskukselle, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen .

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta VVO:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Linkit