Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kojamo Oyj (y-tunnus 0116336-2)
Mannerheimintie 168a
00300 Helsinki
puh. 020 508 3000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Kojamo-konsernin markkinointi- ja viestintäosasto
Mannerheimintie 168a
00300 Helsinki
puh. 020 508 3000
viestinta(at)kojamo.fi

3. Rekisterin nimi

Kojamo-konsernin yhteistyökumppaneiden sekä sponsorointi- ja stipendiohjelmien rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käsitellään Kojamo-konsernin ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön toteuttamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen.

Sponsoroitavien ja stipendin saajien henkilötietoja käsitellään hakemus- ja valintaprosessien toteuttamiseen, valituiksi tulleiden henkilöiden kontaktointiin ja muuhun yhteydenpitoon heidän kanssaan sekä sponsorointimaksujen ja stipendien maksamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

. nimi
. syntymäaika
. yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
. pankkiyhteystiedot
. alle 16-vuotiaan rekisteröidyn osalta myös huoltajan vastaavat tiedot

Rekisteri sisältää lisäksi rekisterinpitäjälle toimitettuun hakemukseen sisältyvät muut rekisteröityä koskevat tiedot ja mahdollisesti myös muita rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamia tietoja.

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän ollessa alle 16-vuotias, hänen huoltajaltaan.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Kojamo-konsernin ulkopuolelle eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.