Användningsvillkor

Uppdaterad den 26 oktober 2019

Dessa användningsvillkor innehåller allmänna villkor för användningen av de webbplatser som Kojamo Abp (nedan Kojamo) upprätthåller på adresserna lumo.fi, asukas.lumo.fi, kojamo.fi, asuminen.lumo.fi, verkkokauppa.lumo.fi, my.lumo.fi, kampanjat.lumo.fi och email.lumo.fi samt för de tjänster som erbjuds på dessa webbplatser (nedan "webbplatser och tjänster"). Användaren förbinder sig att följa dessa villkor vid användningen av webbplatserna och tjänsterna. I användningsvillkoren anges också hur Kojamo riktar sin reklam.

Kojamo har rätt att när som helst ändra webbplatsernas och tjänsternas innehåll och tillgänglighet eller att tillfälligt eller definitivt sluta publicera webbplatserna och tillhandahålla tjänsterna. Kojamo har även rätt att när som helst ändra dessa användningsvillkor.


Kunden ansvarar för att Tjänsten används i enlighet med lag och god sed och att detta inte medför olägenhet eller belastning för webbplatsen eller Kojamo. Kojamo har rätt att utan dröjsmål och förhandsmeddelande avbryta eller förhindra sådan användning av Tjänsten som medför olägenhet eller belastar webbplatsen eller Kojamo.

Immateriella rättigheter

Allt material som publiceras på webbplatserna och i tjänsterna är Kojamos egendom och skyddas av varumärkesrätten, upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter, med undantag av tjänster som producerats av tredje part och som eventuellt har fogats till webbplatserna, t.ex. karttjänster. Kojamo förbehåller sig alla rättigheter till material som publiceras på webbplatserna och i tjänsterna.

Det är tillåtet att bläddra i det material som publiceras på webbplatserna och i tjänsterna och att kopiera materialet genom att skriva ut det eller ladda ner en fil på en dator. Materialet får dock enbart användas för icke-kommersiellt och personligt bruk. Kopior eller delar av dessa får inte säljas eller spridas på elektronisk väg eller som papperskopior i kommersiellt syfte, och de får inte heller ändras eller fogas till annat material eller andra webbplatser. Pressmeddelanden får offentliggöras i medier förutsatt att källan anges.

Ansvarsbegränsning

Webbplatserna och tjänsterna levereras "som sådana". Kojamo gör sitt bästa för att webbplatserna och tjänsterna ska vara tillgängliga och kunna användas utan avbrott och felfritt samt för att material och uppgifter på webbplatserna och i tjänsterna ska vara uppdaterade och korrekta. Kojamo ansvarar dock inte för direkta, indirekta, slumpmässiga, särskilda eller medelbara skador, förlust av rörelsevinst eller avbrott i affärsverksamhet som orsakas av tillgången till webbplatserna och tjänsterna, avbrott i eller felaktig användning av dessa eller av material och uppgifter på webbplatserna och i tjänsterna, även om Kojamo skulle ha underrättats om möjligheten till en sådan skada.

Webbplatserna och tjänsterna kan ha länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part och till tjänster på dessa sidor (t.ex. karttjänster). Dessa länkar utgör endast en tjänst som ställs till användarens förfogande, och Kojamo ansvarar inte för dessa webbplatser, för deras innehåll eller innehållets riktighet och inte heller för lagenligheten i registreringen av de personuppgifter som samlas in på dessa webbplatser.

Användaren ansvarar för hemlighållande av eventuellt användarspecifikt användarnamn som krävs för Kojamo:s webbplatser samt för användning som skett med användarnamnet. Kojamo ansvarar inte för problem och skador som orsakas av en användares vårdslösa förvaring av lösenord eller av att lösenorden har kommit till utomståendes kännedom. Användaren är ersättningsskyldig gentemot Kojamo och direkt gentemot andra parter för eventuellt missbruk samt för lag- och avtalsstridiga handlingar.

Datasekretess och kakor

Kojamos webbplatser kan innehålla tjänster som kräver hantering av personuppgifter. Personuppgifterna samlas i huvudsak in från kunden själv och dessutom hämtas de från bland annat Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Personuppgifter används exempelvis till att sköta kundrelationen, för enkäter om kundnöjdhet och andra enkäter, i kundkommunikation och för direkt marknadsföring. De insamlade personuppgifterna utgör en del av Kojamos personregister. Kojamo samlar på sina webbplatser in uppgifter om användarens dator med hjälp av kakor ("cookies") och annan motsvarande teknik. Närmare information om användningen av personuppgifter och kakor finns på adressen https://lumo.fi/sv/anvandningavpersonuppgifter/.

Betalningsförmedlingstjänster

Betalningsförmedlingstjänsterna på Kojamos webbplatser tillhandahålls och erbjuds av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj anges som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har auktorisation för betalningsinstitut. Vid reklamationer ska i första hand produktleverantören kontaktas.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Vid betalning via nätbank tillhandahåller Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. För användaren fungerar tjänsten på samma sätt som traditionell betalning via nätbank.

Kontaktpunkt enligt 190 § i informationssamhällsbalken

Kojamo-koncernen Abp / Marknadsföring och kommunikation
PB 40
00301 Helsingfors
markkinointi@lumo.fi